Гуманитарные Ведомости Выпуск 1.2012 - page 9

̪͚͓͇͔͏͙͇͔͗͌͢ ͉͕͓͕͙͌͋͘͏ ̶̹̪̺ ͏͓ ̲ ̴ ̹͕͙͕͕͒͊͘
͓͇͐
9
͕͔ ͉͕͙͔͕͌͗ͦ ͏ ͔͌ ͎͔͇͒ ͕͈ ͤ
͙͕͓ ̴
͕ ͉ͦ͘ ͕͌͊ ͍͏͎͔ͣ ͇͎͇͕͑͒ͣ͘
͖͕͙͇͋͒͑͏͉͇͇͒ ͓͒͘͢͏͙͌͒ͦ ͑ ͙͕͓͚ ͙͕͈͢͞ ͇͎͉͗͏͉͇͙ͣͦ͘ ͔͇ ͖͚͙ͦ͜
m͇͉͔͕͒ͦ͛͘͏͙͉͇͒ͣ͘}
̩ ͕͊͋͢ ͚͈͌͢͞ ͉ ̳
͕͕͉͕͓͑͑͘͘ ͚͔͏͉͌͗͘͏͙͙͌͌
̧
͒͌͑͌͐͘
͈͒͘͏͍͇͙͌ͦ͘ ͘ ͓͕͕͓͒͋͢͏ ͓͒ͥ͋ͣ͏ ͕͙͇͉͘͘͏͉͟
͏͓͏ ͚͍͕͑͗͑
͈͕͓͚͕͉ͥ͋͗} ͎͔͇͕͓͑͏͙ͦ͘ ͘ ͛͏͕͕͕͒͛͑͐͘͘
͒͏͙͇͙͚͕͌͗͗͐
̹
͕͇͊͋ ͍͌
͙͇͒͘ ͏ ͇͓͘ ͎͇͔͏͓͇͙ͣͦ͘ ͙͉͕͙͉͕͓͗͌͘͞ ದ ͖͕͇͑ ͙͕͕͒ͣ͑ ͒͏͙͇͙͚͔͓͌͗͗͢
̶
͕͎͍͌ ̧
̸
̼
͕͓͕͉ͦ͑ ͔͇͞͏͔͇͙͌ ͕͛͏͝
͚͌͗͑ͥ͘ ͇͚͑͗ͣ͌͗ ͔͇͞͏͔͇͙͌
͚͖͌͘͟
͔͕ ͇͍͑͋͐͢
͕͊͋ ͕͌͊ ͖͕͉͢͟
͇͙ͥ ͉ ͎͉͇͔͏͏ ̵
͔͇͕͋͑ ͉͕͑͗͌͘
̧
͒͌͑͌͐͘
͚͕͋͜͏͙ ͉ ͕͙͙͇͉͚͑͘ ̳
͕͍͙͌ ͈͙ͣ͢ ͕͔͕͋͐
͏͎ ͖͗͏͞͏͔ ͙͇͇͒͘
͔͚͙͔͇͌ͥͦ ͋͒ͦ ͔͕ͥ͟
͏ ͚͕͉͔͇͋ͦ͜ ͇͙͓͕͇͛͌͗͘ ͉ ͖͕͇͒͑͜ ͊͋͌ ͕͔
͚͍͒͘͏͒"
̩ ͤ
͙͕͓ ͕͙͔͕͟
͔͌͏͏ ͈͕͖͙͔͒ͥ͢͢ ͉͕͖͕͓͘͏͔͇͔͏ͦ ͕͌͊
͕͓͇͔͑͋͏͇͗ ͔͇͇͊͌͌͗͒ ̫
̬
̵
͙͔͌͘ ̸
͇͔͇͑͌ m̩ ͙͕ ͉͓͗͌ͦ ͈͕͒͢ ͚͍͌
͎͔͇͞͏͙͔͕͌͒ͣ͌ ͞͏͕͒͘ ͉͕͔͕͚͓͒ͣ͋͝
͉͌ ͏ ͓͔͕͊͏͌ ͚͓͊͒͏͒͏ͣ͘ ͔͇͋
͏͖͕͔͔͒͌͘͏͓͌ ͚͙͇͉͕͉͘ ̽
͉͌͗͑͏ ͚͙͉͍͇͌͗͋ͦ ͙͕͞ ͕͔͏ ͚͙͇͔͕͉͔͒͌͘͢
͋͒ͦ ͔͌͗͞͏ ̴
͕ ̼
͕͓͕͉ͦ͑ ͉͔͚͟
͇͒ ͑ ͈͌͌͘ ͙͇͕͑͌ ͚͉͇͍͔͌͏͌ ͏ ͈͕͉͒ͥͣ
͙͕͞ ͔͏͙͕͑ ͔͌ ͖͕͎͉͕͒ͦ͒ ͈͌͌͘ ͕͔͚͙͑ͣͦ͘͘ ͕͌͊ ͉͕͉͇͔͌͗͏ͦ >
@}
̲
͕͌͊͑ ͒͏ ͈͕͒͢ ͚͈͍͔͔͕͓͚͌͋͌ ͗͜͏͙͘͏͇͔͏͔͚ ͗͌͋͘͏ ͋͌͏͙͕͉͘ ͇͍͋͌
͚͉͇͍͇ͥ͠
͏͜ ͕͌͊ ͒͏͔͕͞"
̩͔͚͉͌͗͟
͏ͣ͘ ͉
͕͚͊͋ ͏͎ ದ ͎͇ ͇͔͊͗͏͝
͢ ͉ ̳
͕͉͚͑͘
̧
̸
̼
͕͓͕͉ͦ͑ ͘ ͕͕͉͕͊͒͐
͚͕͋͜͏͙ ͉ ͒͏͙͇͙͚͔͚͌͗͗ͥ ͍͏͎͔ͣ ̬
͕͊
͕͈͙͉͔͔͌͌͘͘͢ ͕͘͞͏͔͔͌͏ͦ ͇͋͌͒ ͓͔͕͍͙͉͇͌͘ ͍͚͔͇͕͉͗͒ ͎͇͉͇͙͜͏͒͏
̧
͒͌͑͌ͦ͘ ̸
͙͖͇͔͕͉͌͏͇͞ ̫
͕͙͇͙͕͔͕͘͞ ͖͌͗͌͞͏͒͘͏͙ͣ ͏͎͇͔͋͏ͦ ͉
͕͙͕͑͗͌͢ ͖͗͏͉͇͒͌͑͒͏ ̼
͕͓͕͉͇ͦ͑ m̳
͕͕͉͑͑͘͘͏͐
͉͙͔͌͘͏͑}
͕͕͉͑͑͘͘͏͐
͔͇͈͇͙͒ͥ͋͌͒ͣ} ͕͙͇͙͕͔͕͋͘͞ ͔͇͎͉͇͙ͣ ͇͓͛͏͒͏͏ ͙͌͜ ͘
͓͑͌ ͕͈͠
͇͒ͦ͘ ͉ ͙͌ ͕͊͋͢ ̧
̸
̼
͕͓͕͉ͦ͑ ̶
͚͟
͑͏͔ ̳
͏͝
͉͑͌͏͞
̨͇͇͙͔͗͑͘͢͏͐
̶
͕͕͊͋͏͔ ̿
͉͉͌͗͌͢ ͙͕͈͢͞ ͖͕͔͙ͦͣ ͙͕͞ ͕͔ ͔͇͕͋͜͏͒ͦ͘
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...113
Powered by FlippingBook