Гуманитарные Ведомости Выпуск 1.2012 - page 7

̪͚͓͇͔͏͙͇͔͗͌͢ ͉͕͓͕͙͌͋͘͏ ̶̹̪̺ ͏͓ ̲ ̴ ̹͕͙͕͕͒͊͘
͓͇͐
7
͕͔͑͞͏͔͕͐
̴
͏͕͇͑͒ͦ , ̫
͇͔͔͐͢
͕͙͎͕͗͌͑ ͚͕͗͑͐͘͘
͏͙͕͗͘͏͏ ͙͇͑͏͓
͕͈͇͎͕͓͗ ͔͇͇͒ͦ͘͞ ͉
͏ ͎͇͕͔͑͞͏͒ͦ͘ ͉
͕͚͊͋ ̩͌͒͏͑͏͐
͏͙͕͗͘͏͑ ͕͙͓͇͙͌͌͞ ͙͕͞ ͉ ͤ
͙͕͙ ͖͌͗͏͕͋ ͔͌ ͖͕͗͏͕͋͘͜͏͕͒ ͕͔͔͑͗͌͢͜
͖͓͔͌͗͌͌ ͕͚͇͙͉͔͔͕͊͋͗͌͌͘͘ ͏ ͕͈͠
͙͉͔͔͕͌͌͌͘ ͚͙͕͗͐͘
͙͉͕͘ ͕͙͇͉͇͕͒ͣ͘͘
͔͎͈͓͓͌͒͌͢͢ ͔͕ ͖͕͙͖͔͔͕͌͌͘ ͉͎͉͇͗͌͒͢͏ ͔͕͉͌͢ ͏͋͌͏ ͏ ͙͓͔͗͌͒͌͘͏ͦ
͕͙͔͕͘͏͙͔͕͌͒ͣ ͇͑͑ ͉͔͌͟
͔͌͐
͙͇͑ ͏ ͉͔͚͙͔͔͗͌͌͐
͖͕͒͏͙͏͑͏ ̶
͗͏͓͌͗
̷
͕͘͘͏͐
͕͑͐͘
͏͓͖͌͗͏͏ ͉͕͔͕͉͋͜͏͒ ͔͇ ͈͕͈͚͗ͣ ͎͇ ͉͕͌͘ ͖͕͒͏͙͏͕͌͑͌͘͞
͈͙͢͏͌ ͔͇͕͔͕͙͗͋͘͏ ̨͇͇͔͕͕͒͑͑͊͘ ͖͕͚͕͙͕͉͇͒͗͘ ͏͓͌ͥ͠
͏͌ ͘ ̷
͕͘͘͏͌͐
͖͓͔͔͕͒͌͌͌ ͗͌͒͏͊͏͕͎͔͕͌ ͒͏͈͕ ͗͌͒͏͊͏͕͎͔͕ ͖͓͔͔͕͒͌͌͌ ͕͙͉͕͗͋͘ ̯
ͤ
͙͕͙ ͉͔͌͟
͔͖͕͌͒͏͙͏͌͑͘͞͏͐
͇͙͕͛͑͗ ͕͙͇͎͗͏͒ͦ͘ ͏ ͉ ͖͕ͤ
͎͏͏
̧
̸
̼
͕͓͕͉͇ͦ͑ ͏ ͉ ͕͌͊ ͛͏͕͕͒͛͘͏͏ ͏ ͉ ͇͓͕͓͘ ͔͇͏͓͔͕͉͇͔͌͏͏
m͇͉͔͕͒ͦ͛͘͏͙͉͇͒ͣ͘}
̩͕ ͉͔͚͙͔͔͗͌͌͐
͖͕͒͏͙͏͑͌ ͖͌͗͌͋ ͚͗͑͘͘͏͓ ͔͇͕͕͓͗͋ ͏
͕͚͇͙͉͕͓͊͋͗͘͘ ͙͕͇ͦ͒͘ ͉͕͇͋ͦ͑ͦ ͎͇͇͇͋͞ ͘ ͕͔͕͋͐
͙͕͕͔͗͘͢ ͚͇͉͔͙͗ͦͣ ͉
͖͇͉͇͗͜ ͏ ͕͈͎͇͔͔͕͙ͦͦ͘͜ ͉͌͘ ͕͕͉͒͘͘͏ͦ ͇ ͘ ͚͕͋͗͊͐
͙͕͕͔͗͘͢ ͖͗͏͎͉͇͙ͣ
ͤ
͙͏ ͕͕͉͒͘͘͏ͦ ͑ ͚͍͔͕͋͗͐
͕͉͓͙͔͕͌͐͘͘
͙͔͕͙͋͌ͦ͌͒ͣ͘͏ ͉͕ ͏͓ͦ ͇͗͘͝
͉͙͇͌
̷
͕͘͘͏͏ ͏ ͚͕͗͑͐͘͘
͔͇͝
͏͏ ̯
͋͌͏ ̧
̸
̼
͕͓͕͉͇ͦ͑ ͔͇͕͙͋ͦͦ͘͜ ͖͕͔͕͙͒ͣͥ͘
͉ ͕͔͙͙͑͌͑͌͘ ͇͎͗͗͌͟
͔͌͏ͦ ͚͇͎͇͔͔͕͑͐
͎͇͇͋͞͏ ̱
͇͑ ͏ ͉͌͘
m͇͉͔͕͒ͦ͛͘͏͒͢} ͕͔ ͖͕͔͏͓͇͒ ͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕͙ͣ͘ ͚͙͇͔͔͗͌͘͏ͦ
͖͕͙͔͕͕͑͗͌͊͘ ͖͇͉͇͗ ͉͏͋͌͒ ͏͇͋͌͒ ͉͕ ͉͕͈͌͘͠
͌͐
͈͉͒ͥ͏ ͏
͉͎͇͏͓͕͖͕͓͕͠
͏ ͉͌͘͜ ͔͕͉͒͌͞ ͕͈͠
͙͉͇͌͘
̸
͏͓͉͕͒͏͔͓͢͞ ͖͙͇͉͙͗͌͋͒ͦ͌ͦ͘͘ ͙͕ ͙͕͞ ͏͓͔͔͕͌ ͉ ͕͊͋ ͕͍͔͗͋͌͏ͦ
̧
̸
̼
͕͓͕͉͇ͦ͑ ͓͢ ͉͙͇͓͗͌͌ͦ͘͘͞ ͘ ͖͉͓͌͗͢͏ ͉͕ ͉͕͓ͦ͑͘ ͚͇͒͌͘͞ ದ ͘
͖͉͓͌͗͢͏ ͎͇͛͏͑͘͏͕͉͇͔͔͓͗͢͏ ͉ ͕͚͓͔͙͇͋͑͌͜ ͕͓͚͛͗͒͏͕͉͇͓͗͑͏ ͙͕͕͊
͘ ͓͌͞ ͈͚͙͋͌ ͉͎͇͔͇ͦ͘ ͉ͦ͘ ͍͏͎͔ͣ ̧
͒͌͑͌ͦ͘ ̸
͙͖͇͔͕͉͌͏͇͞
̶
͉͇͌͗ͦ ͏͎ ͤ
͙͏͜ ͕͓͚͛͗͒͏͕͉͕͗͑ ͙͇͙͑͘͏ ͈͇͒͢ ͉͔͕͢͟
͔͇͌ ͔͌ ͉
̷
͕͘͘͏͏ ̺
͍͌ ͕͊͋ ͇͑͑ ͖͕͕͍͇͕͗͋͒͒ͣ͘ ͕͔͕͋ ͏͎ ͈͌͗͑͘͘͏͜ ͉͕͙͇͔͘͘͏͐
͖͕͙͗͏͉ ͖͕͇͈͕͙͗͏͙͌͒͌͐
̯
͉͕͙ ͉ ̶
͙͈͚͌͌͗͗͊͌ ͖͕͚͇͙͒ͥ͞ ͎͇͖͏͚͑͘
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...113
Powered by FlippingBook