Гуманитарные Ведомости Выпуск 1.2012 - page 11

̪͚͓͇͔͏͙͇͔͗͌͢ ͉͕͓͕͙͌͋͘͏ ̶̹̪̺ ͏͓ ̲ ̴ ̹͕͙͕͕͒͊͘
͓͇͐
11
УДК
141.4
А
.
В
.
Р
о
м
а
н
о
в
Р
Е
Л
И
Г
И
ОЗ
Н
О-П
С
И
Х
ОЛ
ОГ
И
Ч
Е
С
К
И
Е
ОС
Н
ОВ
А
Н
И
Я
В
Е
Р
Ы
В
Б
ОГ
А
В
ФИ
Л
ОС
ОФИ
И
А
.
И
.
В
В
Е
Д
Е
Н
С
К
ОГ
О
̩ ͙͇͙ͣ͌͘ ͇͔͇͒͏͎͏͚͗
͙ͥͦ͘ ͗͌͒͏͊͏͕͎͔͕
͚
͚
͚
͖
͘͏͜
͕͕͒͊͏͞
͌͑͘͏͌ ͕͔͕͉͇͔͘͏ͦ ͉͌͗͢ ͉
͖
͜
͞
͖
͜
͞
͖
͜
͞
̨
͕͇͊ ͖
͕͍͗͌͋͒
͔͔͌͌͢ ̧
̯
̩͉͔͌͋͌͑͘͏͓ ̷
͇͓͇͙͗͘͘͏͉͇͙͌ͦ͘ ͕͌͊ ͖
͕͔͏͓͇͔͏͌
̨
͖
͍
̧
̯
̷
͖
̨
͖
͍
̧
̯
̷
͖
̨
͖
͍
̧
̯
̷
͖
͇͙͌͏͎͓͇ ͏ ͖
͗͏͞
͏͔͢ ͕͌͊ ͇͖͗͘
͗
͖
͞
͖
͖
͞
͖
͖
͞
͖
͕͙͇͔͔͗͌͘͏ͦ ͉ ̷
͕͘͘͏͏ ͉ ͔͇͞
͇͒͌
̷
͞
̷
͞
̷
͞
;
;
;
;
;
;
;
;
͉
̱
͒ͥ͞
͉͌
̱
͞
̱
͞
̱
͞
͌͢ ͕͉͇͒͘ ̧
̯
̩͉͔͌͋͌͑͘͏͐
͉͇͌͗ ̨
͕͊ ͇͙͌͏͎͓ ͖
͘͏͜
͕͕͒͊͏ͦ
̧
̯
͐
̨
͖
͜
̧
̯
͐
̨
͖
͜
̧
̯
͐
̨
͖
͜
͗͌͒͏͊͏͏
̩͇͌͗ ͉͙ͦ͒ͦ͌ͦ͘ ͝
͔͙͇͔͕͌͗͒ͣ͐
͇͙͕͑͌͊͗͏͌͐
͉ ͚͔͌͞͏͏ ̧
̯
̩͉͔͕͕͌͋͌͑͊͘ ͕͙͕͕͕͑͗͊ ̩ ̩ ̮
͔͕͉͌ͣ͑͑͘͏͐
͔͇͎͉͇͙͌͢ ͇͉͕͊͒͐
͚͕͕͗͑͊͘͘
͔͕͇͔͙͌͑͏͇͔͙͉͇͘ >
@ ̩ ͕͙͔͕͟
͔͌͏͏ ͑ ͎͔͇͔͏ͥ ̧
̯
̩͉͔͌͋͌͑͘͏͐
͉͋͌͒ͦ͒͢ ͉͏͇͋ ͉͌͗͢ ͖͇͒͌ͦ͘ ͔͇͏͉͔͇ͦ ͚͙͔͇͌ͦ͘ ͏ ͕͎͔͇͙͔͇͌͒ͣͦ͘ ͔͌
͕͉͕͊͗ͦ ͔͏͕͌͊͞ ͕ ͉͌͗͌ ͗͌͒͏͊͏͕͎͔͕͐
>
ದ @ ̴
͕ ͉͇͌͗ ͉͇͌͊͋͘ ͉
͕͎͔͇͔͘͏͏ ͈͕͒ͣ͟
͏͔͙͉͇͘ ͒ͥ͋͌͐
͇͕͘͘͝
͏͏͚͙͗͌ͦ͘ ͘ ͉͕͌͗͐
͉ ̧
͈͕͙͒ͥ͘
͖͕ͤ
͙͕͓͚ ͝
͌͒ͣͥ ͇͔͔͕͋͐
͇͈͕͙͗͢ ͈͚͙͋͌ ͇͔͇͒͏͎ ͉͎͕͉͊͒ͦ͋ ̧
̯
̩͉͔͕͕͌͋͌͑͊͘ ͔͇ ͖͕͈͓͚͗͒͌ ͉͌͗͢ ͉ ̨͕͇͊
̧
͔͇͒͏͎͚ ͕͕͙͔͕͘͟
͔͌͏ͦ ͇͙͌͏͎͓͇ ͏ ͉͌͗͢ ͉ ̨͕͇͊ ̧
̯
̩͉͔͌͋͌͑͘͏͐
͖͕͉͙ͦ͘͏͒ ͉͕ͥ͘ ͇͈͕͙͚͗ m̸
͚͈͇͋ͣ ͉͌͗͢ ͉ ̨͕͇͊ ͉ ͈͕͈͗ͣ͌ ͘ ͇͙͌͏͎͓͕͓}
͉͖͉͌͗͌͢ ͕͎͉͚͔͔͚͌ͥ͞ ͔͇ ͎͇͇͔͌͋͘͏͏ ̶
͙͕͇͕͕͌͗͊͗͋͑͊͘ ͛͏͕͕͕͕͒͛͑͊͘͘
͕͈͠
͙͉͇͌͘ ͉ ͓͇͙͗͌
͕͇͊͋ ̩͕ ͓͔͕͕͓͊ ͔͇͖͏͇͔͘͏͌ ͇͔͔͕͋͐
͇͈͕͙͗͢
͈͕͒͢ ͕͈͚͕͉͔͕͒͒͌͘ ͖͕͒͏͙͏͕͌͑͐͘͞
͕͈͙͇͔͕͉͕͑͐͘
͉ ̷
͕͘͘͏͏ ͙͕͕͊
͉͓͔͗͌͌͏ ͕͇͑͊͋ ͟
͇͒ ͇͙͑͏͉͔͇ͦ ͖͕͖͇͇͔͇͗͊͋ ͇͙͌͏͎͓͇ ͏ ͕͔
͖͕͉͕͎͇͗͊͒͟
͇͒ͦ͘ ͌͋͏͔͙͉͔͔͕͌͘ ͉͔͕͌͗͐
͕͙͋͑͗͏͔͕͐
̶
͗͏ ͤ
͙͕͓
͘͞͏͙͇͕͒ͣ͘ ͙͕͞ ͋͒ͦ ͕͙͋͘͏͍͔͌͏ͦ ͔͇͚͔͕͙͘͞͏ ͓͏͕͉͕͎͎͔͗͗͌͏ͦ
͔͕͈͕͌͋͜͏͓͕ ͕͙͇͎͇͙͑ͣͦ͘ ͕͙ ͉͌͗͢ ͉ ̨͕͇͊
̧
̯
̩͉͔͌͋͌͑͘͏͐
͏͎͔͇͇͔͕͒ͣ͞ ͧ͞
͙͕͑ ͕͈͕͎͔͇͇͙͌͞ ͉͕ͥ͘ ͖͕͎͏͝
͏ͥ
͎͇͉ͦ͒ͦͦ ͙͕͞ m͇͑͑ ͈͢ ͟
͏͕͕͗͑ ͔͌ ͇͖͕͙͇͔͗͗͗ͦ͒͘͘͏ͣ͘ ͔͇͚͔͌͢͞ ͎͔͇͔͏ͦ
͏ ͇͑͑ ͈͢ ͔͌ ͔͇͖͇͗ͦ͊͒ ͇͙͌͏͎͓ ͉͕͘͏ ͘͏͒͢ ͉͇͌͗ ͉ ̨͕͇͊ ͔͏͕͇͑͊͋ ͔͌
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...113
Powered by FlippingBook